De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Dwergstern

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Tern, Sterna albifrons albifrons

Algemene informatie

De dwergstern is een kenmerkende kolonie-broedvogel van een - voorheen - typisch Nederlands biotoop: Kale tot schaars begroeide eilandjes en stranden nabij uitgestrekte, ondiepe en visrijke wateren. Vooral in de Delta en in het Waddengebied vinden we dergelijke leefgebieden. Het zijn zomervogels die arriveren in april en in september weer naar de overwinteringsgebieden voor de kust van West-Afrika trekken. Het voedsel in de broedtijd bestaat uit kleine vis als jonge sprot en zandspiering.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Deels standvogel, deels trekvogel

Trend en aantal

Door de uitvoering van de Deltawerken, de havenuitbreiding van Rotterdam en de opkomst van het massatoerisme op de stranden zijn veel broedplaatsen ongeschikt geworden of geheel verdwenen. Bovendien leidde de vergiftiging van het in de Noordzee stromende Rijnwater in de jaren zestig tot sterfte, waardoor eind jaren zestig nog maar 100 paren in Nederland broedden. Na een verbod op de lozing van de belangrijkste boosdoeners in de Rijn vond een gestage toename plaats, maar het peil van voor de jaren zestig (rond de duizend paar) wordt bij lange na nog niet gehaald. De laatste jaren broeden jaarlijks 250-450 paar in ons land, zo'n driekwart hiervan in de Delta en de rest in het Waddengebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sterns (Sternidae)
Voedsel:Visjes en garnalen
Broeden aantal:500 paren
Aantal Eieren:3, soms 2-5
Aantal Legsels:1 maar vervangt verloren legsels
Doortrek aantal:Vrij klein aantal
Periode aanwezig:Broedvogel en doortrekker
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht