De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Draaihals

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Wryneck, Jynx torquilla

Algemene informatie

ankt zijn naam aan de flexibele hals, welke in vreemde kronkels gedraaid kan worden. Gebroed wordt in oude, meestal deels verrotte loofbomen. Het voedsel bestaat uit mieren (vooral zwarte wegmieren en hun poppen zijn favoriet) welke in bomen en op de grond gezocht worden. Draaihalzen overwinteren in Afrika ten zuiden van de Sahara. "

Status

Zeldzame broedvogel (zomergast)

Trek/stand/winter

Draaihalzen trekken begin augustus naar warmer oorden bezuiden de Sahara. Begin april komen draaihalzen weer terug.

Trend en aantal

In de eerste helft van de eeuw was de draaihals een verspreide broedvogel op de zandgronden in het midden en oosten des lands en in de duinen. Vooral op de Veluwe was hij niet ongewoon. De totale populatie bedroeg niet meer dan enkele honderden paren. De laatste decennia is de draaihals buiten de Veluwe beduidend in aantal afgenomen. Begin jaren negentig broedden hooguit nog 80-180 paar draaihalzen in ons land, waarvan het leeuwendeel op de Veluwe.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Piciformes
Familie:Spechten (Picidae)
Voedsel:Mieren (hoofdzakelijk) en andere ongewervelden
Broeden aantal:50 - 65 paren
Aantal Eieren:4-6, soms 2-7, maximaal 10
Aantal Legsels:1, soms 2
Doortrek aantal:Zeer schaarse doortrekker
Periode aanwezig:Zomergast
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht