De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Koereiger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Cattle Egret, Bubulcus ibis

Algemene informatie

Een van de zeldzamere reigersoorten in ons land is de koereiger. De aantallen lijken de laatste jaren wel toe te nemen en in 1998 werd er zelfs voor het eerst met zekerheid gebroed in de Wieden (Drenthe). Koereigers zijn veel minder dan andere reigers gebonden aan water. Je treft ze dan ook veel meer aan in weilanden waar ze zich te goed doen aan insecten die door koeien, paarden of schapen tijdens het lopen worden opgepest. Soms lopen ze zelfs letterlijk tussen de poten van een koe of de benen van een paard omdat daar de lekkerste hapjes te vinden zijn. Ook liften ze graag op de rug van een schaap of koe mee.

Status

Onregelmatige broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Stabiel en mogelijk toenemend.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Voedsel:Hoofdzakelijk insecten
Broeden aantal:In 1998 waren er 1 - 3 mogelijke broedgevallen. In andere jaren geen (Atlas van de Ned. Broedvogels, SOVON 2002).
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:1-2
Wintergast aantal:Zeer klein aantal
Doortrek aantal:Klein aantal
Periode aanwezig:Voornamelijk mei tot november, soms overwinteraars
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht