De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Waterspreeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Dipper, Cinclus cinclus

Algemene informatie

Waterspreeuwen zijn strikt aan zuurstofrijke snelstromende waterlopen gebonden vogels. Alles aan deze vogels is aangepast aan een nat leven. De ogen van de waterspreeuw zijn af te schermen met een transparant membraan, welke als duikbril dient. Onder water gebruiken waterspreeuwen de vleugels en de poten om zich voort te bewegen. De voorkeur gaat uit naar wateren met een stenige bodem, waartussen zich larven van ééndagsvliegen, steenvliegen en andere zoetwaterinsecten ophouden. Deze vormen het belangrijkste deel van het menu van de waterspreeuw. In Europa komen twee ondersoorten van de waterspreeuw voor. In Ierland en Groot-Brittannië leeft C. cinclus aquaticus, deze ondersoort komt ook voor in Midden-Europa tot in Italië. In Noord-Europa leeft C. cinlus cinclus, de nominaatvorm.

Status

Incidentele broedvogel, hoofdzakelijk dwaal- en wintergast

Trek/stand/winter

Waterspreeuwen zijn standvogels die echter aan het zwerven gaan wanneer de wateren waarbij ze leven dichtvriezen in koude winters.

Trend en aantal

De waterspreeuw heeft in het verleden regelmatig in Nederland gebroed. Door verslechtering van de waterkwaliteit met het komen van de industrialisering namen de aantallen steeds verder af en verdween de waterspreeuw als vaste broedvogel uit Nederland. Toen waterkwaliteit een aandachtspunt begon te worden verbeterde de situatie en keerden enkele waterspreeuwen terug als broedvogel. Om de zoveel jaar onderneemt een paartje een broedpoging, maar op permanente hervestiging hoeven we voorlopig niet te rekenen: de beschikbare habitats worden steeds schaarser.

Meer informatie over deze vogel

Voedsel:(Larven van) ongewervelden welke in het zuurstofrijke, snelstromende water leven (haften, steenvliegen, kreeftjes, waterpissebedden en andere ongewervelden).
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:5, soms 3 - 8
Aantal Legsels:Twee- of zelfs drie legsels per jaar.
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Geen doortrekker
Periode aanwezig:Jaargast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht