De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bosruiter

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Redshank, Tringa totanus brittannica

Algemene informatie

De bosruiter is een steltloper met een opvallend gespikkeld verenkleed en een tamelijk korte snavel. Een goede vuistregel voor het herkennen van deze soort vormt de verhouding van de lengte van de snavel ten opzichte van de kop: beide zijn ongeveer even lang. Bij andere ruiters is de snavel meestal langer en / of niet helemaal recht. Het zijn noorderlingen, die Nederland passeren tijdens de voor- en najaarstrek. In een ver verleden broedden bosruiters ook wel in Nederland, maar sinds het begin van de 20e eeuw zijn geen goede bewijzen van broeden meer gevonden. Zo nu en dan duikt er echter een verdacht exemplaar op: de kans op een mogelijk broedgeval is daardoor nog niet geheel verkeken.

Status

Schaarse doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De bosruiter is een schaarse doortrekker, die vooral in moerassige gebieden gezien wordt, zowel in zoet als in brak water.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Ongewervelde zoet- en brakwaterdieren zoals waterpissebedden en (larven van) insecten
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4, soms 3
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:In de winter niet aanwezig
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:April tot eind september / begin oktober
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht