De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bonte kraai

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Hooded Crow, Corvus cornix

Algemene informatie

Tot voorkort werden de bonte kraai en het nauw verwante familielid, de zwarte kraai, als één soort beschouwd. Geografisch gezien hebben beide soorten een verschillende verspreiding, die elkaar echter over een zone van ongeveer 150 kilometer breedte overlappen. Binnen die zone zijn kruisingen meer regel dan uitzondering. Het verschil tussen de bonte en zwarte kraai is mogelijk ontstaan tijdens de laatste ijstijd, toen twee populaties kraaien geisoleerd van elkaar voorkwamen. De isolatie heeft echter niet lang genoeg geduurd om de soorten nóg verder uit elkaar te drijven: een paartje bonte en zwarte kraai kunnen vruchtbare jongen voortbrengen. Voor biologen nog altijd reden voor discussie, want lange tijd werd hierop het verschil tussen verschillende soorten gebaseerd.

Status

Incidentele broedvogel (enkel paartje gemengd met zwarte kraai), schaarse wintergast

Trek/stand/winter

Standvogel en trekvogel

Trend en aantal

De aantallen bonte kraaien in Nederland nemen sterk af. Gebleken is dat bonte kraaien uit Scandinavië steeds noordelijker blijven overwinteren en daardoor Nederland niet meer zo vaak bereiken als decennia geleden. In Nederland worden overwinterende bonte kraaien vooral in de noordelijke provincies gezien. Tegenwoordig gaat het vooral om solitaire vogels, waar voorheen groepen zwervende bonte kraaien waargenomen konden worden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Voedsel:Bonte kraaien zijn alleseters en opportunisten. Insecten, aas, kleine zoogdieren, slakken en aangespoelde zeedieren worden gegeten. Ook menselijk afval wordt graag uitgeplozen in de hoop iets eetbaars te vinden, hetgeen vaak goed lukt.
Broeden aantal:Slechts incidenteel broedt een enkele bonte kraai in Nederland, meestal een gemengd paar met zwarte kraai
Aantal Eieren:4 - 6, soms 7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Jaargast, vooral in de winter
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht