De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Oeverloper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Sandpiper, Actitis hypoleucos

Algemene informatie

Onopvallend lopen deze compacte steltlopers-zonder-stelten de modderige oevers van allerlei wateren af, op zoek naar voedsel. De lange poten van veel steltlopers zijn voor de oeverloper overbodig: hij zal niet snel het water inlopen zoals familieleden dit regelmatig doen. Juist langs de oevers zijn veel insecten en andere ongewervelden te vinden. De oeverloper heeft zich helemaal op het vangen daarvan gespecialiseerd. Goed kijkend loopt de oeverloper langs de waterkant, steeds een oogje op de lucht boven het water houdend. Vooral in mei en in juli-september zijn oeverlopers vrij algemeen. Buiten die tijd komt de soort veel minder voor.

Status

Schaarse zomervogel/ broedvogel, vrij talrijke doortrekker

Trek/stand/winter

In Scandinavië en Nederland broedende oeverlopers trekken via Frankrijk en Spanje naar Afrika. Door Nederland trekken vooral Scandinavische broedvogels, maar ook enkele vogels uit Duitsland en Polen. Deze trekken in Zuidwestelijke richting, en doen soms (in geringen aantallen) Nederland aan.

Trend en aantal

De oeverloper is een erg schaarse broedvogel. Het onregelmatig broeden in Nederland ging begin jaren negentig over in een jaarlijkse broedgevallen. In de periode 1998-2000 waren er jaarlijks 12,6, resp. 9 zekere en waarschijnlijke broedgevallen. De aantallen in 2001 (14) en 2002 (13) lagen aan de bovengrens van wat in Nederland gebruikelijk is.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Broeden aantal:6 - 12 paren
Aantal Eieren:4, soms en zelden 5
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht