De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Stormmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Gull, Larus canus

Algemene informatie

Stormmeeuwen zijn compacte meeuwen, die sterk op zilvermeeuwen gelijken. De verschillen zijn echter, voor wie goed kijkt, gemakkelijk te ontdekken. Stormmeeuwen hebben een veel vriendelijker voorkomen dan de vaak wat boos kijkende zilvermeeuw. Dat komt onder andere door de zwarte kraalogen van de stormmeeuw en de fel-gele ogen van de zilvermeeuw. Stormmeeuwen zijn vaak koloniebroeders, die in de kustprovincies algemeen voorkomen. Toch komen stormmeeuwen ook wel meer landinwaards voor; vooral in het rivierengebied, de Noordoostpolder en de Zeeuwse Delta.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, wintergast en trekvogel

Trend en aantal

In de periode 1998 - 2000 broedden zo'n 5.600 tot 6.500 paren stormmeeuwen in ons land. Het aantal overzomerende vogels is ook nog eens aanzienlijk, in de winter zijn de aantallen het grootst. In het Nederlands deel van de Noordzee komen jaarlijks zo'n 80.000 stormmeeuwen voor. In de jaren 1980 is het aantal stormmeeuwen fors hoger geweest (tot zo'n 11.000 paren), maar inmiddels zijn de aantallen weer afgenomen tot het niveau van de jaren 1970.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Schelpdieren, zeepieren, andere ongewervelden, vis en andere gewervelden
Broeden aantal: 5.600 tot 6.500 paren
Aantal Eieren:3, soms 1-4
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in (zeer) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht