De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Holenduif

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Stock Dove, Columba oenas

Algemene informatie

De houtduif en de turkse tortel, die kent bijna iedereen. De holenduif echter is een stuk minder bekend, minder algemeen en vooral minder opvallend. In gebieden waar boerderijen, akkers, weilanden en bossages elkaar afwisselen vindt de holenduif het meeste van zijn gading. Het nest wordt gemaakt in een holte, maar daartoe kunnen allerlei plekken dienstdoen. Konijnenholen, nestkasten, boomholten en holten in gebouwen. De potentiële reproductie van holenduiven is bovendien erg hoog, tot wel vier legsels per jaar kunnen worden grootgebracht. Veel broedpogingen komen echter tot een voortijdig einde door toedoen van katten, eekhoorns, marterachtigen en andere liefhebbers van duiveneieren.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Sinds 1970 is de holenduivenstand in Nederland geëxplodeerd. Nog altijd lijkt aan de toename geen einde gekomen te zijn, hoewel deze wel geringer is. Opmerkelijk is de uitbreiding van de verspreiding naar het westen van het land. In de periode 1998 - 2000 werden ongeveer 60.000 (50.000 - 70.000) paren holenduiven vastgesteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Duiven (Columbidae)
Voedsel:Zaden
Broeden aantal:50.000 - 70.000 paren
Aantal Eieren:2, soms 1
Aantal Legsels:2 of 3, soms 4
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht