De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Fitis

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Willow Warbler, Phylloscopus trochilus

Algemene informatie

Er is een handjevol kleine groene zangvogelsoorten, die allemaal sterk op elkaar lijken. De fitis is er zo ongeveer de meest voorkomende van dit stel, op de voet gevolgd door de tjiftjaf. Het geluid van de fitis is echter gemakkelijk te onderscheiden van alle andere vogels: een helder, aflopend riedeltje met enkele hogere tonen aan het einde. Fitissen broeden op de grond en zoeken hun voedsel in struwelen. Het totale fitisbestand eet per jaar tonnen aan muggen en vliegen - iets waarvoor mensen de soort dankbaar mogen zijn!

Status

Algemene broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het Nederlandse fitis-bestand wordt geschat op ongeveer 500.000 paren. Dat zijn er aanzienlijk meer dan de schattingen uit de periode 1979 - 1985, toen 250.000 tot 400.000 paren werden genoemd. De oppervlakte bossen in Nederland is de laatste decennia toegenomen, waardoor de oppervlakte beschikbaar broedgebied meer is dan voorheen. De fitis broedt in hoge dichtheden in venen, jonge bossen en heiden. In open agrarisch gebied is de soort veel minder algemeen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Voedsel:Insecten
Broeden aantal:500.000 paren
Aantal Eieren:6-7, soms 3-9
Aantal Legsels:Meestal 2 legsels per jaar
Wintergast aantal:Nee
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Zomervogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Een tuin met enkele bomen en struiken - bij voorkeur inheemse soorten als meidoorn, deze herbergen de meeste insecten - heeft al snel een grote aantrekkingskracht op fitissen. In de nabijheid van uw tuin moeten dan wel goede broedplaatsen zijn, in de vom van rustige grasbermen, hooiland, weilanden, of vergelijkbare graslanden.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht