De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Dodaars

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Grebe, Tachibaptus ruficollis

Algemene informatie

Dodaarzen danken hun naam aan hun korte, witte achterwerk. Dodaarzen zijn broedvogels van ondiepe en beschutte wateren. Duinmeren, uiterwaarden, vennen en brede sloten zijn geliefde broedplaatsen. Het drijvende nest ligt in riet of ruigte aan de waterkant. Dodaarzen leven van waterinsekten, schelpdieren en kleine visjes. In de broedtijd vormen insekten het grootste deel van het menu. De aanwezigheid van waterplanten is een belangrijke voorwaarde voor het voorkomen van deze markante kleinste fuutachtige. De dodaars jaagt op het oog op waterinsecten en visjes.

Status

Broedvogel, doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Doortrekker in gering aantal

Trend en aantal

Er is een langzame maar significante achteruitgang geconstateerd.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Futen (Podicipedidae)
Voedsel:Waterinsecten, schelpdieren en visjes.
Broeden aantal:1.000 - 1.300
Aantal Eieren:4, soms 3-5
Aantal Legsels:2, soms 3
Wintergast aantal:600 - 2.500
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht