De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zwarte Stern

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black Tern, Chlidonias niger

Algemene informatie

Zwarte sterns zijn vogels van ondiepe, zoete tot brakke moerassen en wateren. Gebroed wordt in zompige weilanden en verlandingszones, bij voorkeur in velden van krabbescheer en op eilandjes van plantenresten. In de broedtijd worden vooral grote insekten gegeten. Daarnaast staan ongewervelden en vis op het menu. Het zijn trekvogels, die 's winters voor de kust van tropisch West-Afrika bivakkeren. Zwarte sterns maken deel uit van het Nederlandse laagland-landschap en zijn onlosmakelijk verbonden met uitgestrekte natuurgebieden van rivierdelta en laagveenontginningslandschap

Stern Groep NV is sponsor van de zwarte stern.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Rond 1900 was de zwarte stern een gewone broedvogel van laagveenstreken, het rivierengebied en in mindere mate van vennen op de zandgronden. Een voorzichtige schatting komt op tenminste 10.000 tot 20.000 broedparen. Reeds vroeg in de eeuw werd gesproken van een afname, een tendens die in de jaren vijftig steeds duidelijker naar voren kwam. Hele kolonies van ettelijke tientallen paren verdwenen in enkele jaren tijds als sneeuw voor de zon. Rond 1975 waren nog zo'n 2000-3000 paren over, nu is dat verder geslonken tot 1.000 tot 1.250 paren, voornamelijk in de Utrechts-Hollandse veenplassen, Friesland, de Kop van Overijssel en de Gelderse Poort. Naast de negatieve trend valt op, dat de aantallen van jaar tot jaar sterk schommelen. Positieve uitschieters worden deels veroorzaakt door droogte in buitenlandse broedgebieden. De sterns ontvluchten dergelijke gebieden en kunnen vervolgens voor één broedseizoen binnen onze landsgrenzen nestelen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sterns (Sternidae)
Broeden aantal:1.000 tot 1.250 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:De voorjaarstrek begint meestal medio april en de najaarstrek duurt tot begin oktober. In deze periode kunnen zwarte sterns dus worden waargenomen.
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht