De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Zomertaling

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Garganey, Anas querquedula

Algemene informatie

Zomertalingen zijn broedvogels van drassige graslanden, brede oevers van ondiepe wateren en andere moerassige gebieden met veel water- en oeverplanten. Het nest bevindt zich in dichte kruidenvegetatie of in een graspol. Het voedsel bestaat uit allerlei plantaardig en dierlijk materiaal, en wordt op of net onder de waterspiegel verzameld. Zomertalingen zijn echte trekvogels die ten zuiden van de Sahara overwinteren, onder meer in de Sahel.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De tijd dat de zomertaling een kenmerkende soort was van de laaggelegen graslanden in het noorden en westen des lands, ligt nog niet ver achter ons. Tot in de jaren zestig kwamen hier tenminste enige duizenden paren tot broeden. Eind jaren zeventig waren minder dan 2000 paren over, terwijl de huidige stand wordt geschat op 1.800 paar. Het leeuwendeel daarvan broedt in Friesland, Midden-Nederland, noordelijk Noord-Holland en de Randstad.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Broeden aantal:1.600 - 1.900 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Zomertalingen zijn vooral aanwezig in de periode maart - september.
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht