De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Tureluur

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Redshank, Tringa totanus brittannica

Algemene informatie

Tureluurs zijn van oorsprong vogels van toendra's, hoogvenen en zilte steppen. In Nederland broedt de soort vooral op schorren en kwelders, vochtige en structuurrijke weidegronden en in mindere mate elders in slootrijke open gebieden. In de broedtijd worden vooral insekten en kleine, in slikkige sloten levende waterdieren, gegeten. Nederlandse tureluurs overwinteren langs de kusten van Zuidwest-Europa en Noord-Afrika. De tureluur dankt zijn naam aan het geluid dat de vogels maken; 'tjululuu' en dat is makkelijk te vertalen naar 'tureluur'. De vogel zelf is niet zo opvallend, des te markanter zijn de felrode poten en snavel van de tureluur.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Betrouwbare schattingen van het totaal aantal broedende tureluurs in Nederland zijn moeilijk te maken. Wel toont analyse van een aantal langdurige broedvogeltellingen duidelijk een afname van minstens 50 procent sinds de jaren zestig aan. De belangrijkste regio's waren en zijn Friesland, Zuidwest-Groningen, Noord-Holland en Zeeland. Begin jaren negentig werd het totaal aantal broedparen geschat op 24.000 tot 36.000. In de periode 1998 - 2000 werd dit aantal bijgesteld naar naar 20.000 - 25.000 broedparen. De tureluur weet zich in goede broedgebieden te handhaven, maar onderzoek van SOVON wijst uit dat de tureluur verdwijnt uit sub-optimale gebieden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Broeden aantal:22.000 (20.000 tot 25.000) paren
Wintergast aantal:Wintergast in vrij klein tot vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Tureluurs kunnen het gehele jaar worden waargenomen, maar de aantallen zijn het grootst in de periode maart t/m. oktober
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht