De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Boomleeuwerik

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Woodlark, Lullula arborea

Algemene informatie

Wanneer u ergens op de zandgronden, op heide of stuifzand in Nederland een leeuwerik ziet met een zéér korte staart, dan is dat vrijwel zeker een boomleeuwerik. Meestal zult u eerst de boomleeuwerik horen zingen voordat u hem ziet. Tijdens de zang zweeft hij in grote kringen boven zijn territorium. Aan het einde van de zang laat hij zich in een spiraalvlucht naar beneden glijden. De boomleeuwerik is een vogel die zich vooral ophoudt op de droge zandgronden en dan het liefst op heideterreinen met struiken en verspreidt staande bomen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Deels standvogel, deels trekvogel. Een groot deel van de boomleeuweriken die in Nederland broeden trekken naar Zuid-Europa. Een klein deel blijft in Nederland overwinteren.

Trend en aantal

Opvallend is de toename van de boomleeuwerik in de laatste 25 jaar, na een afname in de jaren vijftig en zestig. Invergelijking met de jaren zeventig is het aantal broedparen eind negentiger jaren vervijfvoudig tot 5000-6000 broedparen. Dit is opmerkelijk te noemen, omdat het broedareaal bijna niet is toegenomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Leeuweriken (Alaudidae)
Voedsel:Het voedsel bestaat uit insecten
Broeden aantal:5000-6000 paar (SOVON)
Aantal Eieren:3 - 4
Aantal Legsels:2
Wintergast aantal:Klein aantal
Periode aanwezig:Hele jaar
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht