De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bonte strandloper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Dunlin, Calidris alpina

Algemene informatie

De bonte strandloper is een kleine en compacte steltloper, welke het gehele jaar in Nederland gezien kan worden. Vooral tijdens de voor- en najaarstrek en gedurende de winter kunnen op het Wad reusachtige groepen gezien worden welke van en naar de hoogwatervluchtplaatsen trekken. Bijna 30% van de Europese bonte strandlopers overwintert in Nederland.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel, standvogel en wintergas

Trend en aantal

Het is zeer moeilijk om te bepalen óf er bonte strandlopers broeden in Nederland. Dat komt doordat het hele jaar door groepen bonte strandlopers te zien zijn. Sommigen baltsen in het voorjaar, waardoor het vermoeden van broeden ontstaat. Maar veel vogels blijken in de praktijk niet tot broeden te komen. Waarschijnlijk broeden elk jaar nét wel of nét geen bonte strandlopers binnen de landsgrenzen. De nesten zijn zeer goed verborgen en daardoor niet of nauwelijks te vinden. Tot het einde van de 19e eeuw broedde de bonte strandloper veel vaker in Nederland; toentertijd was er meer geschikt broedgebied dan nu het geval is. De Deltawerken zijn er waarschijnlijk de oorzaak van dat de aantallen bonte strandlopers in de Delta sinds de voltooiing ervan sterk zijn afgenomen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Insecten en larven, wormen, kreeftachtigen, schaaldieren en weekdieren.
Broeden aantal:0-3 paren, onregelmatig
Aantal Eieren:4 eieren
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht