De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Bruine kiekendief

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Western) Marsh Harrier, Circus aeruginosus

Algemene informatie

De bruine kiekendief is een echte rietvogel. Zijn voorkomen is sterk geassocieerd met riet en natte ruigten. Daarboven kunnen de vogels vaak in hun karakteristieke schommelvlucht worden waargenomen.
Bruine kiekendieven jagen op kleine vogels en hun kuikens (de 'kiekens'), maar ook kleine zoogdieren worden graag genuttigd.

Status

Broedvogel, doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Trekvogel, wintergas

Trend en aantal

In Nederland broeden ongeveer 1300 tot 1450 paren bruine kiekendieven. Het grootste deel hiervan broedt in de lage delen van Nederland. Over het algemeen lijkt het de bruine kiekendief goed te gaan: door het verminderd gebruik van pesticiden is de hoeveelheid gifstoffen in het ecosysteem afgenomen. Hierdoor krijgen toppredatoren als de bruine kiekendief minder gifstoffen in hun lichaam. De toename van de aantallen bruine kiekendieven in natte gebieden wordt echter tenietgedaan door een afname van de aantallen op de zandgronden. Bruine kiekendieven in deze (voor kiekendieven minder geschikte) gebieden zijn kwetsbaar; de recreatiedruk is er vaak hoog en de beschikbaarheid van voedsel gering.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Broeden aantal:1300 - 1450 paren
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht