De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Reuzenstern

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Caspian Tern, Sterna caspia

Algemene informatie

In het oostelijk IJsselmeergebied (waaronder de Oostvaardersplassen) is sinds enkele decennia iets bijzonders te zien: enkele tientallen reuzensterns verblijven namelijk de gehele zomer in dit gebied. Reuzensterns zijn broedvogels van de Zweedse en Finse kusten en het Kaspische Zeegebied. Op doortrek doet een klein deel van deze sterns van stormmeeuwgrootte ons land aan. Dat komt vooral doordat de reuzenstern meer van zoet of brak water houdt dan van zout water, zoals veel andere soorten sterns.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel.

Trend en aantal

De aantallen reuzensterns in Nederland fluctueren sterk in de 20e eeuw. In de zestiger jaren werden er zeer kleine aantallen reuzensterns waargenomen, waarna het aantal in de jaren zeventig toe namen tot 81 exemplaren in 1977. Deze toename is een weerspiegeling van de groeiende populatie in de Oostzee. Begin jaren tachtig vond er een sterke terugval plaats, door predatie van nertsen en mogelijk de jacht in Italië en Malta. Hierdoor namen aan het einde van de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig de aantallen reuzensterns in Nederland af. Tegenwoordig nemen de aantallen weer toe.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sterns (Sternidae)
Voedsel:Voedsel bestaat voornamelijk uit vis.
Broeden aantal:0
Doortrek aantal:Enkele tientallen per jaar.
Periode aanwezig:De grootste aantallen worden waargenomen in de maanden augustus en september.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht