De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Strandplevier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Kentish Plover, Charadrius alexandrinus

Algemene informatie

Deze kleine waadvogel broedt, net als de bontbekplevier, vooral in kustgebieden. Sterker dan de vorige soort prefereert de strandplevier daarbij open, zandige plaatsen als stranden en zandplaten. Strandplevieren zien er valer uit dan bontbekplevieren, welke meer voorkomen. Het voedsel van deze oogjager bestaat uit insekten en andere diertjes. Strandplevieren zijn trekvogels en overwinteren aan de kusten van Spanje en Noordwest-Afrika.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Strandplevieren waren lange tijd kenmerkende, en plaatselijk zelfs talrijke broedvogels van onze dynamische kustgebieden. Twee ontwikkelingen hebben aan deze situatie echter een einde gemaakt. Ten eerste is dat de enorme recreatiedruk, vooral op de zandstranden langs de Noordzeekust, waar de status in enkele tientallen jaren tijds terugliep van 'vrij talrijk' tot 'zeer zeldzaam'. De tweede reden is het verdwijnen van het typische zilte biotoop in IJsselmeer, Lauwersmeer en delen van het Deltagebied door afdamming en inpoldering. Midden jaren zeventig werd het broedbestand geschat op 750-1100 paren; in 1992 waren daar nog 430-440 paren van over, waarvan liefst 380 in de Delta. In meer recente jaren is de populatie nog verder onderuit gegaan; in 1998 - 2000 broedden er nog slechts 270 - 320 paren in Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Broeden aantal:270- 320 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Strandplevieren zijn zomervogels; zij brengen de winter door in warmer oorden waar de beschikbaarheid van voedsel groter is. In Nederland zijn ze dan ook voornamelijk van april tot september te vinden.
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht