De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Steenloper

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Ruddy Turnstone, Arenaria interpres

Algemene informatie

De steenloper is een wereldburger in vogelland. Deze echte kustvogel komt op bijna alle continenten voor. Alleen de tijd van het jaar wanneer hij er is varieert. Hij heeft een sterke voorkeur voor kusten met een stenige ondergrond. Zo'n omgeving is in Nederland van nature niet te vinden. Dijken en pieren hebben echter dezelfde aantrekkingskracht op deze vogels. Ze zijn er dan ook vaak in groten getale te vinden. Bij hoog water in groepjes rustend even boven de waterlijn, bij eb druk in de weer voedsel te verzamelen. Deze vogels hebben een eb- en vloed-ritme, in tegenstelling tot het dag-nacht ritme van de mens.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Doortrekker en wintergast. Een klein aantal steenlopers overzomert in Nederland.

Trend en aantal

De steenloper broedt tot op heden nog niet in ons land. Een toekomstig broedgeval is niet uit te sluiten gezien de recente vestiging van de steenloper als broedvogel in het Deens-Duits Waddengebied. In de nazomer zijn de grootste aantallen steenlopers aanwezig in ons land, oplopend tot 6000 of meer in augustus. In de wintermaanden liggen de aantallen tussen 2000 en 6000. Op een aantal plekken in het Waddengebied, zoals op Ameland, Griend en mogelijk elders, zijn de nazomeraantallen ligt afgenomen. De afname van de broedpopulatie in Noordoost-Europa is hier mogelijk een gevolg van.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Het voedsel bestaat uit insecten, krabbetjes en schaaldiertjes.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:2000 tot 6000 steenlopers
Doortrek aantal:6000 of meer steenlopers in augustus, daarna nemen de aantallen ligt af.
Periode aanwezig:Hele jaar door
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht