De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Goudplevier

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(European) Golden Plover, Pluvialis apricaria

Algemene informatie

Goudplevieren zijn in Nederland vooral in de winter waar te nemen, wanneer grote aantallen neerstrijken op het wad, langs rivieren en in grazige weilanden. Goudplevieren broeden niet in Nederland; het laatste broedgeval dateert uit 1974, het voorlaatste uit 1937.

Status

Doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

De goudplevier is in ons land een trekvogel, hoewel ze het hele jaar door gezien kunnen worden. De aantallen zijn het hoogst in maart-april en september-november. Goudplevieren in het najaar komen voornamelijk uit Fenno-Scandinavië en Noordwest Rustland. Een deel blijft in ons land overwinteren een ander deel trekt weg naar Zuid-Europa en Noordwest Afrika.

Trend en aantal

De goudplevier is sinds 1937 als regelmatige broedvogel verdwenen. Er zijn na die tijd nog welke enkele baltsende mannetjes aangetroffen, maar bewijzen voor broedpogingen zijn er niet. In anderhalve eeuw tijd is de broedpopulatie van de goudplevieren in de Benelux, Noord-Duitsland en Denemarken, sterk achteruit gegaan. Er broeden nog enkele broedparen in Neder-Saksen en Jutland
Deze sterke achteruitgang is het gevolg van de enorme teruggang van hoogveengebieden en heideterreinen
De goudplevier lukt het niet, zoals andere typische broedvogels van hoogveengebieden, de stap te zetten naar weidelandschappen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Plevieren (Charadriidae)
Voedsel:Insecten, schelpdieren en andere ongewervelden, maar ook gras en zaden.
Aantal Eieren:4 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Enkele tienduizenden
Doortrek aantal:Ruim 200.000 in najaar 1996.
Periode aanwezig:Hele jaar door aanwezig
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht