De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Wulp

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Curlew, Numenius arquata

Algemene informatie

De wulp wijst met zijn snavel naar zijn gulp' luidt het ezelsbruggetje. De wulp is een onmiskenbare grote bruine vogel met lange omlaag gebogen snavel. Wulpen zijn vooral te zien in het oosten van het land: Drenthe, Overijsselen Noord-Brabant herbergen het leeuwendeel van de Nederlandse wulpen. Ook de Waddeneilanden huisvesten veel wulpen. Het geluid van de wulp is zeer kenmerkend en wie het eenmaal kent zal het niet snel vergeten. Het is een mysterieus aanzwellend geluid, dat vooral in de ochtend- en avondstilte bijzonder ver kan dragen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trek- stand en Wintervogel. Een deel van de wulpen die in Nederland broeden overwinteren ook in ons land, een ander deel trekt naar de west kust van Frankrijk of naar Zuid-Engeland. Wulpen vanuit Noord-Europa (vooral Finland en Noord-Rusland) trekken via ons land naar dezelfde overwinteringsgebieden; een deel overwinterd in Nederland. Tijdens aanhoudende vorst trekken wulpen in het binnenland naar de kust. Langdurige vorst kunnen wulpen doorstaan, alleen strenge vorst doen ze meestal besluiten weg te trekken.

Trend en aantal

Het aantal wulpen in Nederland wordt vastgesteld op ongeveer 6.900 paren (6.400 tot 7.400). Dat aantal komt overeen met schattingen uit de periode 1979-1985, maar is veel meer dan de aantallen die in 1973-1977 zijn vastgesteld.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Regenwormen en andere ongewervelde bodembewoners. Door de gevoelige punt van de lange snavel kan de wulp tot dieper in de bodem foerageren dan de andere steltlopers.
Broeden aantal:6.400-7.400
Aantal Eieren:4 eieren die door beide ouders worden bebroed.
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:De overwinteringsaantallen liggen tussen 100.000 en 150.000.
Doortrek aantal:In grote aantallen. Tijdens zachte winters vindt minder doortrek plaats.
Periode aanwezig:Het hele jaar door aanwezig.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht