De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Wintertaling

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Teal, Anas crecca

Algemene informatie

Wintertalingen zijn kleine eenden. Ze leven vooral in open gebieden, met een moerassig karakter. Met de kop onder water zwemmen ze rond om kleine waterdieren en plantaardig materiaal te verzamelen. In de winter verblijven wintertalingen in soms zeer grote groepen in ons land. Als broedvogel gaat het de soort niet voor de wind; de aantallen namen de laatste decennia steeds verder af ten gevolge van verdroging en veranderingen in de leefgebieden.

Status

Schaarse broedvogel, algemene wintergast

Trek/stand/winter

Doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Het aantal wintertalingen zit in de lift - omlaag, welteverstaan. In de periode 1998 - 2000 is vastgesteld dat er zo'n 2000 tot 2.500 paren in Nederland broeden, maar dat de soort vooral sterk inlevert aan verspreidingsgebied. Ten opzichte van de jaren 1960 is de wintertaling fors achteruitgegaan.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Allerlei dierlijk en plantaardig materiaal. Wintertalingen zoeken grondelend hun voedsel (met kop en schouders onder water zwemmend)
Broeden aantal:2.000 - 2.500 paren
Wintergast aantal:Wintergast in (vrij) groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht