De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Krakeend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Gadwall, Mareca strepera

Algemene informatie

De krakeend is een typische soort van vrij grote wateren. Krakeenden worden dan ook vooral in de lage delen van Nederland aangetroffen. Krakeenden zijn veel minder algemeen dan de wilde eend, de naaste verwant van de krakeend. Ze houden nogal van wateren met allerlei kunstmatige dammen, taluds en dergelijke; waarschijnlijk vormen de draadalgen en wieren welke op het stenige substraat groeien een geliefde voedselbron.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergas

Trend en aantal

Het gaat de krakeend in Nederland voor de wind. Vergeleken met enkele decennia geleden is de populatie in Nederland geëxplodeerd, van 550-800 paren in 1973-1975 tot 6.000 tot 7.000 paren in 1998-2000

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Krakeenden zijn vooral planteneters, maar enig dierlijk voedsel is hen niet vreemd. Het kan zijn dat dit deels 'per ongeluk' wordt gegeten, doordat bijvoorbeeld waterinsecten zich in de vegetatie ophouden.
Broeden aantal:6.000-7.000 paren
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht