De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Rosse grutto

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Bar-tailed Godwit, Limosa lapponica

Algemene informatie

De rosse grutto is in Nederland minder algemeen dan zijn bekende familielid, de grutto. Rosse grutto's danken hun naam aan de veel rodere kleur van het verenkleed. De Engelse naam (Bar-tailed Godwit) geeft bovendien nog een goed verschil aan: de gestreepte staart.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Doortrekker / wintergast

Trend en aantal

Het is niet duidelijk in hoeverre de aantallen rosse grutto's die in Nederland verblijven of ons land aandoen op trek veranderd zijn. Wel lijkt de presentie in het zuiden van het land plaatselijk licht af te nemen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Strandlopers (Scolopacidae)
Voedsel:Regenwormen, insecten, larven, garnalen, zeepieren en kleine schaaldieren.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Zomergast in (vrij) klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht