De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Fuut

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great Crested Grebe, Podiceps cristatus

Algemene informatie

De fuut is een opvallende verschijning in vogelland. Niet alleen vanwege het prachtige verenkleed, de jongen-met-zebrastrepen, de prachtige baltsrituelen of andere interessante gedragingen. Futen zijn vogels die profiteren van de eutrofiëring van wateren en dat is bijzonder; de meeste ander diersoorten kunnen daar niet tegen. Futen zijn sterk gebonden aan zoete wateren in vooral de lage delen van Nederland, al komen ze ook buiten dit gebied regelmatig voor.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal futen neemt in het grootste deel van het verspreidingsgebied toe. Dit is nu eens geen goed teken; het betekent dat de voedselrijkdom van het overgrote deel van het zoete oppervlaktewater toeneemt, als gevolg van meststoffen die in het ecosysteem terecht komen. Voedselrijke wateren zijn door de bank genomen minder biodivers dan voedselarmere wateren, gletsjerrivieren uitgezonderd.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Futen (Podicipedidae)
Voedsel:Vis, maar ook waterinsecten en kokerjuffers.
Broeden aantal:13.000 - 16.000 paren
Aantal Eieren:3-4
Aantal Legsels:1 legsel som 2
Wintergast aantal:Wintergast in vrij groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht