De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kolgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Greater White-fronted Goose, Anser albifrons

Algemene informatie

De kolgans is een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. Als broedvogel is de soort schaars. De typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte 'vegen' over de buik maken de soort gemakkelijk herkenbaar. De typische V-vormige vlucht dient om energie te besparen; gebleken is dat vogels bij toerbeurt de leiding nemen. De andere vogels volgen dan in de 'slipstream' van de voorganger, die dus het zwaarste werk doet. Kolganzen eten voornamelijk gras, maar soms ook oogstresten van suikerbieten. In hele natte gebieden eten de ganzen ook graswortels en wilde planten op akkers en akkerranden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Doortrekker, standvogel en wintergast

Trend en aantal

Het aantal broedvogels is sinds 1980 licht toegenomen, tot ongeveer 200 broedparen. Een veel sterkere toename is te zien in het aantal overwinterende kolganzen. Sinds 1970 stijgt dit aantal hoewel de toename sinds medio jaren '90 stagneert tussen de 500.000 en 650.000 vogels.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Gras, plantendelen
Broeden aantal:200 - 250 paren
Aantal Eieren:5 - 6, soms 4 - 7
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:601.000 (2000/2001, SOVON)
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht