De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kleine rietgans

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Pink-footed Goose, Anser brachyrhynchus

Algemene informatie

Kleine rietganzen zijn 's winters in Nederland te zien. Het is zelfs zo dat vrijwel alle kleine rietganzen die broeden op Spitsbergen, in Nederland overwinteren. Vrijwel alle kleine rietganzen overwinteren op een totale oppervlakte van slechts enkele vierkante kilometers, geconcentreerd in het zuidwesten van Friesland. De internationale betekenis van Zuidwest-Friesland als overwinteringsgebied voor ganzen wordt daarmee nog eens extra onderschreven. Een enkele overzomerende vogel wordt zo nu en dan waargenomen, maar broedpogingen zijn nog niet vastgesteld. Het gaat in dit geval vermoedelijk om uit gevangenschap ontsnapte vogels.

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Doortrekker en wintergast

Trend en aantal

In de broedgebieden gaat het de kleine rietgans momenteel goed; zowel op IJsland als op Spitsbergen wordt een toename geconstateerd. Dit vindt zijn weerslag in het aantal overwinterende vogels in Nederland.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Grazige weilanden in een waterrijk open landschap, dat is wat kleine rietganzen prefereren. Bij aankomst in Nederland bevinden zich enorme concentraties langs de IJsselmeerkust. Later in de winter spreiden de ganzen zich uit over het Friese Merengebied.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:4 - 5, soms tot maximaal 8
Aantal Legsels:Eén legsel per jaar
Wintergast aantal:22.500 (2000/2001, SOVON)
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aantal
Periode aanwezig:Wintergast
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht