De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Wilde eend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Mallard, Anas platyrhynchos

Algemene informatie

De wilde eend is zonder twijfel de bekendste watervogel. Het mannetje, de woerd, is de enige eendensoort die twee gekrulde staartveren heeft. Het mannetje is prachtig gekleurd, het vrouwtje gaat meer gecamoufleerd door het leven. Het is dan ook het vrouwtje dat op de eieren zit, verscholen in de oevervegetatie of een hooiland. Wilde eenden worden dan ook wel tot de weidevogels gerekend. Gedurende de winter worden de paartjes gevormd, waarbij het er soms heftig aan toegaat; niet zelden proberen de vogels elkaar te verdrinken om zo een aantal rivalen te elimineren. Op het menu staan waterinsecten en waterplanten. Eendenkroos heeft zijn naam niet voor niets gekregen, het wordt graag gegeten. In het gehele land - maar vooral in steden - komen bovendien grote aantallen eenden voor die slechts deels lijken op echte wilde eenden. Dit zijn kruisingen met allerlei andere - gedomesticeerde - eenden. In vogelaarskringen worden deze 'soepeenden' genoemd.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

De wilde eend is de algemeenste watervogel van Nederland. Het aantal wilde eenden is aan enige schommelingen onderhevig. Bovendien vertoont de soort in verschillende habitats een andere trend. SOVON heeft berekend dat de soort in het duingebied, door verdroging als gevolg van drinkwaterwinning, achteruit is gegaan, maar deze achteruitgang wordt gecompenseerd door een toename in het agrarisch gebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Waterplanten, grassen en kleine waterdiertjes.
Broeden aantal:440.000 paren (400.000 - 55.000)
Aantal Eieren:6 - 10 eieren soms meer
Aantal Legsels:2 - 3 legsels per jaar
Wintergast aantal:Wintergast in zeer groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht