De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Visarend

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Osprey, Pandion haliaetus

Algemene informatie

De naam 'visarend' is enigszins misleidend. Zeker, de vogel eet vooral vis, maar de soort is minder nauw verwant aan de echte arenden dan bijvoorbeeld de buizerd en de sperwer. De status van de visarend in Nederland is onzeker aan het worden: sinds enkele jaren verblijven er gedurende het voorjaar en de zomer visarenden in Nederland. Voorheen was de soort altijd een doortrekker die hier niet tot broeden kwam. Inmiddels is de kans dat er een of enkele paren (pogen te) broeden in uitgestrekte moerasgebieden (Biesbosch, De Wieden en Weerribben).

Status

Niet-broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Hoewel al enkele jaren sprake is van overzomerende visarenden 'in verdachte omstandigheden' (gedoeld wordt op gebieden geschikt als broedgebied) is nog niet vastgesteld dat visarenden daadwerkelijk in Nederland broeden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Visarenden (Pandionidae)
Voedsel:Visarenden zijn aangewezen op visrijke wateren die zich over grote oppervlakten uitstrekken en voldoende begroeiing (bossen) langs de oevers hebben om te broeden. Het Zweedse en Finse merengebied is een uitstekend voorbeeld van geschikte leefgebieden.
Broeden aantal:0
Aantal Eieren:2 - 4 eieren
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:April - mei / augustus - oktober
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht