De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Rode wouw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Red Kite, Milvus milvus

Algemene informatie

De rode wouw is één van de weinige vogelsoorten, die bijna alleen in Europa voorkomt. Door intensieve vervolging was hij sterk afgenomen en plaatselijk verdwenen. Beschermende maatregelen hebben hieraan een eind gemaakt; tegenwoordig komt de soort in onze buurlanden weer voor, zij het nergens talrijk. Het favoriete broedgebied bestaat uit licht golvende cultuurlandschappen met een afwisseling van graslanden, akkers en bosjes. Gebroed wordt in takkennesten, liefst hoog in oude loofbomen. Het voedsel bestaat vooral uit aas; daarnaast worden prooien tot de grootte van een konijn gevangen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het is niet bekend, of de rode wouw in vroeger tijden in Nederland heeft gebroed, maar waarschijnlijk is dit wel. Zeker is, dat de soort al jarenlang vaste voet in het oosten van ons land probeert te vinden. Vooralsnog blijft het echter bij incidentele broedgevallen. Het aantal broedparen bedraagt ten hoogste één of enkele paren per jaar.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Broeden aantal:0 - 1 paar
Wintergast aantal:Wintergast in uiterst klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht