De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Roek

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Rook, Corvus frugilegus

Algemene informatie

Roeken zijn kolonievogels. Onderling onderhouden ze een uitgebreide communicatie over voedsel en sociale aangelegenheden. Het menu is bijzonder uitgebreid. Zo eten roeken vooral ongewervelde bodemdieren, maar ook aas, zaaigoed en eetbaar menselijk afval. Vooral dat eten van zaaigoed komt roeken duur te staan. In het kader van de Flora & faunawet kunnen provincies namelijk ontheffing verlenen voor afschot. Dit gebeurt onder het mom van 'schadebestrijding'. In de praktijk worden deze ontheffingen geregeld verleend. In het verleden zijn roeken vervolgd om vermeende 'kwaaden eighenschappen'. Gedode roeken worden vaak opgehangen in een poging andere roeken af te schrikken.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Het aantal broedparen is in Nederland, na door een zeer diep dal te zijn gegaan, weer op het 'natuurlijke' niveau van ongeveer 64.000 broedparen. Vooral vergiftiging door pesticiden en herbiciden (onder andere zaadontsmettingsmiddelen) veroorzaakte een forse sterfte. Ook grootschalig afschot van roeken door (jagers ingehuurd door) boeren zorgde voor een forse afname van het aantal vogels. Inmiddels is duidelijk hoeveel emelten en ritnaalden (larven van insecten, schadelijk voor landbouwgewassen) gegeten worden door roeken. Roeken voorkomen minstens zoveel schade als ze vermeend worden aan te richten en zouden dus als nuttig beschouwd moeten worden.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Kraaien (Corvidae)
Voedsel:Het voedsel bestaat uit een breed scala van bodeminsecten en andere ongewervelde, zaaizaad, kleine zoogdieren, aas, afval en soms jonge vogels.
Broeden aantal:64.000 paren
Aantal Eieren:3 - 6 eieren
Aantal Legsels:1
Wintergast aantal:Wintergast in groot aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in groot aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht