De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Rietzanger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Sedge Warbler, Acrocephalus schoenobaenus

Algemene informatie

De rietzanger is een vogel van rietlanden en andere oevervegetaties, die zijn nest meestal bouwt in landriet. Het ideale biotoop bestaat uit een combinatie van een flink oppervlak aan jong en overjarig riet en een dichte, deels hoog opschietende kruidlaag. Het voedsel bestaat uit insekten, die laag in de dichte vegetatie verzameld worden. Rietzangers zijn trekvogels en overwinteren vooral in de Sahelzone bezuiden de Sahara.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De rietzanger was tot voor kort een talrijke broedvogel, die langs allerlei soorten wateren met enige oeverbegroeiing te vinden was. Lange tijd was de soort algemener dan de nu veel meer voorkomende kleine karekiet. Tot in de jaren zestig ging het om tenminste enige tienduizenden broedparen; in optimale leefgebieden kwamen zelfs dichtheden van tientallen paren per vierkante kilometer voor. Vanaf eind jaren zestig werd plaatselijk gerept van een afname. Midden jaren zeventig werd de stand geschat op 17.500-30.000 paar, anno 1990 waren er hooguit nog 12.000-18.000 paren over. Met name in Midden- en Zuid-Nederland is de rietzanger sterk afgenomen. Opvallend was de relatief geringe afname in de veenplassen van West- en Noord-Nederland, vanouds de bolwerken van de soort. Ondanks een sterke afname van het verspreidingsareaal broeden er in de periode 1998 -2000 ongeveer 20.000 tot 25.000 paren in ons land.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Broeden aantal:20.000 - 25.000 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:April - september
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht