De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Dwergmeeuw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Little Gull, Larus minutus

Algemene informatie

Dwergmeeuwen zijn in Nederland zeldzame broedvogels. Op doortrek kunnen ze in groter aantal worden waargenomen. Dwergmeeuwen zijn vrij klein en maken niet veel indruk op een roofdier dat een nest nadert. Ze wonen dan ook graag in bij een kolonie kokmeeuwen - deze zijn veel agressiever - en maken gebruik van hun diensten bij het verjagen van (mogelijke) vijanden.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De eerste broedende dwergmeeuw werd in 1942 gemeld. Sindsdien hebben jaarlijks maximaal enkele tientallen paren dwergmeeuwen in Nederland gebroed. Doordat dwergmeeuwen graag broeden op plekken met een net begonnen vegetatiesuccessie, raken broedplekken na enkele jaren weer in onbruik en worden nieuwe broedplaatsen gekoloniseerd. Hierdoor schommelen de aantallen van jaar tot jaar.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Meeuwen (Laridae)
Voedsel:Voornamelijk insecten.
Broeden aantal:Incidenteel, in 2000 hebben er 5 paartjes gebroed in ons land.
Aantal Eieren:Meestal 3 eieren
Aantal Legsels:1 legsel
Wintergast aantal:1000-1500 exemplaren in het IJsselmeergebied, het enige overwinteringsgebied van Nederland, tijdens ijsvrije winters (bron SOVON)
Doortrek aantal:De doortrek vindt plaats in april-mei en augustus-oktober, waarbij duizenden dwergmeeuwen voorbij trekken.
Periode aanwezig:Hele jaar door aanwezig
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht