De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Purperreiger

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Purple Heron, Ardea purpurea

Algemene informatie

Deze moerasbewoner broedt koloniegewijs in drassig, overjarig rietland en in door oud riet omgeven struweel. Het voedsel bestaat vooral uit vis en amfibiën, welke in ondiep open water gevangen worden. Het zijn trekvogels, die overwinteren in West-Afrika bezuiden de Sahara. Purperreigers zijn een stuk zeldzamer dan de algemene blauwe reiger.

Status

Broedvogel en doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Purperreigers hadden tot aan het begin van de twintigste eeuw te lijden van vervolging door de mens. Het volledig beschermen van de soort leidde tot een toename en een uitbreiding vanuit Midden-Nederland en Overijssel tot in Friesland, waar nu de meest noordelijk gelegen purperreigerkolonies ter wereld liggen. In de jaren zeventig broedden gemiddeld 700 paren in ons land ( met een uitschieter naar 900 paar in 1979); sindsdien is er sprake van een gestage afname met begin jaren negentig aantallen tussen de 200 en 300 paar. De belangrijkste broedgebieden zijn gelegen in de Nieuwkoopse Plassen, de Zouweboezem bij Ameide (ZH), het Vechtplassengebied en in Noordwest-Overijssel.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Broeden aantal:370 - 445 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:April - oktober
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht