De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Porseleinhoen

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Spotted Crake, Porzana porzana

Algemene informatie

Het porseleinhoen is een schuchtere moerasvogel, die leeft van plantendelen en klein gedierte. Geliefde biotopen zijn nogal ontoegankelijk: natte uiterwaarden, randen van riet-, zegge- en lismoerassen en ondergelopen graslanden. Belangrijk is de aanwezigheid van water met een diepte van minder dan 15 centimeter. Het is dan ook de roep van de vogel die zijn aanwezigheid meestal verraad: een fluitend 'huit' (als 8 in 't Frans), ook wel omschreven als een zweepslag. Slechts bij hoge uitzondering krijgt men een glimp van deze schuwe ralachtige te zien; meestal wordt de vogel door de dichte moerasvegetatie aan het oog onttrokken.

Status

Broedvogel en doortrekker

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Porseleinhoenders moeten in de loop van de eeuw flink in aantal zijn afgenomen door de grootscheepse ontginning en verdroging van vochtige veengebieden en andere moerassige gronden. Het huidige aantal broedparen wisselt sterk van jaar tot jaar, deels als gevolg van waterpeilschommelingen. Een voorzichtige schatting komt uit op 150-300 paar. Belangrijke broedgebieden zijn de uiterwaarden langs de grote rivieren, de Oostvaardersplassen en moerasgebieden in Noord-Holland, Overijssel en Friesland. Ook elders kan de soort echter plots opduiken.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Rallen (Rallidae)
Broeden aantal:150 - 300 paren
Aantal Eieren:4-6
Aantal Legsels:1
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:April - oktober
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht