De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Blauwe kiekendief

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Hen harrier, Circus cyaneus

Algemene informatie

Blauwe kiekendieven leven in open, vochtige gebieden. Randgebieden van meren zijn favoriet, evenals moerassen met een lage, dichte vegetatie en brede rietkragen. Opvallend is de witte stuit (de plaats waar de staart aan het lichaam zit), die in vlucht een duidelijk onderscheid met de bruine kiekendief vormt. Op het menu staan kleine zoogdieren: (jonge) konijnen en muizen. Maar ook kleine vogels worden regelmatig verschalkt. Blauwe kiekendieven worden vaak gezien op gemaaide hooilanden, waar ze muizen vangen die zich verschuilen in plukken hooi.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Vogels uit Scandinavië trekken door Nederland.

Trend en aantal

De blauwe kiekendief was vroeger waarschijnlijk een vrije algemene broedvogel. Door het in cultuur brengen van het land is de soort steeds meer naar uithoeken verdreven, totdat de soort slechts nog in duinvalleien op de waddeneilanden broedde. Blauwe kiekendieven worden tegenwoordig ook gesignaleerd in Groningen, waar ze broeden op braakliggende akkers. De Oostvaardersplassen vormen een ander belangrijk bolwerk voor deze soort.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sperwers (Accipitridae)
Voedsel:Muizen, konijnen en vogels
Broeden aantal:85 - 105 paren
Aantal Eieren:5-7, soms tot 12
Aantal Legsels:1, maar bij verloren gegaan legsel volgt vaak een tweede poging.
Wintergast aantal:Wintergast in klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Terug naar overzicht Terug naar overzicht