De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Patrijs

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Grey Partridge, Perdix perdix

Algemene informatie

Patrijzen zijn standvogels van open agrarisch gebied, heidevelden en hoogvenen. Oorspronkelijk waren het steppebewoners, maar de soort heeft zich erg goed aangepast aan het leven in kleinschalig agrarisch landschap. In Nederland komt de soort verspreid voor. Akkerland is het meest in trek, vooral als dit wordt afgewisseld met ruige dijken, slootranden, wegbermen en houtwallen. Patrijzen eten zowel plantaardig als dierlijk voedsel, maar de jongen leven de eerste weken louter van insekten en ander klein gedierte. De patrijs is altijd een favoriet doelwit geweest voor jagers. De aantallen patrijzen nemen, door schaalvergroting in de landbouw, dramatisch af.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Tot ver in deze eeuw was de patrijs een algemene broedvogel, met een populatie van naar schatting enkele honderdduizenden broedparen. Vanaf de jaren vijftig wordt gesproken van een afname, die met name in de jaren zestig en zeventig schrikbarende vormen heeft aangenomen en welke nog steeds voortduurt. Rond 1975 bedroeg het totaal aantal broedparen minder dan 50.000 en begin jaren negentig was het verder geslonken tot 20.000-25.000 paar. Inmiddels kunnen we spreken van nog slechts 10.000 paren. De afname is het sterkst in het oosten en midden van het land. Het zuidwesten komt er relatief goed vanaf, al is ook hier sprake van een niet mis te verstane afname. Inmiddels is de patrijs uit grote delen van Nederland aan het verdwijnen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Galliformes
Familie:Fazanten (Phasianidae)
Broeden aantal:9.000 - 13.000 paren
Wintergast aantal:9.000 - 13.000 paren
Doortrek aantal:N.v.t.
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Bezitters van grond in het buitengebied kunnen de patrijs en andere 'akker- en weidevogels' helpen door ruige overhoekjes te laten staan en perceelsranden kruidenrijk te houden. Dit kan door een gefaseerd, extensief maaibeheer.

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht