De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Ooievaar

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

White Stork, Ciconia ciconia

Algemene informatie

Met weinig vogels heeft de mens zo'n sterke band als met de ooievaar. Het is dan ook de enige grote en opvallende vogelsoort die al sinds mensenheugenis dorp, stad en veld met zijn aanwezigheid opfleurt, en bij voorkeur menselijke bouwsels als broedplaats verkiest. Volksverhalen over de ooievaar als brenger van geluk en nieuw leven maken duidelijk, dat het een graag geziene gast is. De oorspronkelijk in Nederland broedende ooievaars waren trekvogels, die van maart tot in september in ons land verbleven. Ze leefden vooral van muizen, regenwormen en grote insekten. De ooievaars uit het westen des lands overwinterden in de savanne van West-Afrika, die uit de noordelijke landsdelen vooral in Oostelijk Afrika, van Kenya tot in Zuid-Afrika. Midden jaren '70 was de ooievaar zo goed als verdwenen uit Nederland. Voor Vogelbescherming Nederland was deze enorme afname de reden in 1969 een reddingsprogramma te starten, en met succes. In 2000 broedden weer 396 paren in ons land. Vanuit de speciale 'ooievaars-buitenstations' weten ooievaars zich weer te redden en worden steeds minder afhankelijk van de buitenstations. De toekomst voor de ooievaar lijkt daarmee, althans voorlopig, veilig gesteld.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Volgens de eerste telling in ons land (in 1910, toentertijd een unicum!) waren er zo'n 500 bewoonde ooievaarsnesten. Reeds toen werd al gesproken van een afname, die zich nadien heeft doorgezet. Begin jaren zestig broedden nog enkele tientallen paren in ons land, in de jaren zeventig slonk het broedbestand tot minder dan tien paren en in 1991 werd voor het eerst geen enkel 'wild' broedpaar in ons land vastgesteld. Inmiddels heeft het herintroductieprogramma vruchten afgeworpen en broeden er in Nederland weer ruim 400 paren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Ooievaars (Ciconiidae)
Broeden aantal:Ongeveer 400 paren
Wintergast aantal:Enkele vogels overwinteren in Nederland, hoewel dit niet natuurlijk is
Doortrek aantal:Doortrekker in klein aantal
Periode aanwezig:Maart - september
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht