De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Oeverzwaluw

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Sand Martin, Riparia riparia

Algemene informatie

Oeverzwaluwen zijn weinig kieskeurige vogels van open terreinen. Het broedgebied moet aan twee belangrijke voorwaarden voldoen: Er moet een kale, zandige of lemige steilwand zijn, waarin de nestholen uitgegraven kunnen worden, en er moeten flink wat muggen of andere insekten rondvliegen, iets dat in de Nederlandse delta geen enkel probleem oplevert... Zoals de meeste insekteneters brengen oeverzwaluwen de winter door in Afrika; de Nederlandse broedvogels trekken vooral naar de Sahel-zone.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De eerste degelijke schatting van het aantal broedende oeverzwaluwen stamt uit midden jaren zestig; zo'n 25.000 paar. Langs de grote rivieren kwamen nog kolonies van meer dan 500 paar voor! Midden jaren zeventig was het broedbestand door verlies van broedgelegenheid en droogte in de winterkwartieren geslonken tot 5000-8000 paar, een afname die zich doorzette tot 1985, toen met 3500 paren een dieptepunt bereikt werd. Sindsdien is sprake van een voorzichtige toename tot 8000-12.000 paar begin jaren negentig. Bolwerken zijn de grote rivieren, Drenthe en de oostelijke Delta.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Apodiformes
Familie:Zwaluwen (Hirundinidae)
Broeden aantal:20.000 - 30.000 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in (vrij) groot aantal
Periode aanwezig:maart - oktober
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Tuintips

Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht