De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kwartelkoning

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Corncrake, Crex crex

Algemene informatie

De kwartelkoning is de enige vogelsoort in Nederland die bedreigd wordt met wereldwijd uitsterven. De crex is een broedvogel van open graslanden en grazige akkergewassen als klaver, luzerne en karwij. Tijdens het broedseizoen worden insekten, slakken en ander klein gedierte gegeten, de rest van het jaar vormen zaden de hoofdmoot van het menu. Kwartelkoningen brengen de winter door in tropisch Oost-Afrika, iets dat je niet zou verwachten wanneer men kijkt naar het onbeholpen vliegvermogen wanneer een kwartelkoning een stukje vliegt. Kwartelkoningen zijn nachtactief. De raspende roep is dan ook bijna de enige manier om erachter te komen dat zich ergens een kwartelkoning bevindt.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

In West-Europa is de kwartelkoning vooral een broedvogel van hooilanden. De grootscheepse veranderingen op het platteland hebben een fnuikende invloed gehad op de soort, die in een rap tempo als broedvogel aan het verdwijnen is. In Nederland broedden aan het begin van de eeuw nog tenminste enkele duizenden paren. Met het verdwijnen en verdrogen van vochtige graslanden, de teloorgang van de teelt van klaver en luzerne en de komst van insekticiden verdween zowel het broedbiotoop als de voedselbron van de soort. Op hooi- en akkerland speelt het uitmaaien van jongen daarnaast een belangrijke negatieve rol. De gevolgen van dit alles bleven niet uit: Het aantal broedparen slonk, van 500-1000 begin jaren zestig tot 70-90 in 1992. Belangrijke gebieden zijn Oost-Groningen en het rivierengebied (inclusief de Biesbosch). Voor vogelbeschermers in Oost-Europa breken spannende tijden aan wanneer Oost-Europese landen toetreden tot de EU. Het is dan zaak vanaf het begin af aan de kwartelkoning zo goed mogelijk te beschermen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Gruiformes
Familie:Rallen (Rallidae)
Voedsel:Insecten en slakken
Broeden aantal:Ongeveer 450 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in onbekend aantal
Periode aanwezig:April tot september
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht