De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kwak

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Night Heron, Nycticorax nycticorax

Algemene informatie

De kwak is een vogel van uitgestrekte moerasgebieden die koloniegewijs broedt in wilgen- en elzenstruweel. De vogels verzamelen 's nachts hun vooral uit kikkers en vissen bestaande voedsel. Nederland ligt aan de noordgrens van het verspreidingsgebied. Hoewel kwakken op het eerste gezicht opvallende vogels lijken, valt het zeker niet mee er een te zien te krijgen. Hun nachtelijke en zeer verborgen levenswijze is daar de reden voor. De poten van de kwak zijn, net als bij andere (kleine) reigerachtigen, prima aangepast aan het klauteren door ruige oeverbegroeiing en bomen.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Oorspronkelijk trekvogel, maar verwilderde vogels blijven, mede door bijvoedering, het gehele jaar in Nederland.

Trend en aantal

Tot in de negentiende eeuw broedde de kwak in soms grote kolonies in moerasgebieden, speciaal in het westen des lands. Rond 1900 was de soort echter vrijwel verdwenen. In de twintigste eeuw waren slechts tijdelijk kleine kolonies aanwezig in de Biesbosch en de Peel; elders (o.a. Flevoland en rivierengebied) werd incidenteel gebroed. Het totaal aantal broedparen per jaar bedroeg hooguit enkele tientallen. De laatste jaren zijn dat er niet meer dan vijf, terwijl van sommige jaren geen enkel zeker broedgeval bekend is. De meeste vogels zijn zeer waarschijnlijk ontsnapte siervogels, welke zich jaarrond in Nederland bevinden. Wilde vogels trekken in de winter naar warmer oorden. Van ongeveer 6 paar is het zeer waarschijnlijk dat het echte wilde kwakken zijn. Maar het is goed mogelijk dan er enkele boedparen over het hoofd gezien zijn omdat kwakken zeer onopvallende moerasbewoners zijn.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Reigers (Ardeidae)
Broeden aantal:1-6 paar wilde vogels, ongeveer 14 paar ontsnapte of losgelaten paren
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in uiterst klein aantal
Periode aanwezig:Jaarvogel en zomervogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht