De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Kuifleeuwerik

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Crested Lark, Galerida cristata

Algemene informatie

Deze van oorsprong in steppen en halfwoestijnen levende grondvogel komt in West-Europa voor op zandige, droge gronden en in vergelijkbaar biotoop in stedelijk gebied. Het nest bevindt zich op kale tot schaars begroeide gronden, op grinddaken, bouwrijp gemaakte en / of opgespoten terreinen en dergelijke. Zaden en groene plantedelen vormen de belangrijkste voedselbron, maar in de broedtijd worden ook insekten gegeten.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Standvogel

Trend en aantal

Vroeg in de negentiende eeuw drong de kuifleeuwerik door tot in ons land. Of dat van doen had met de opmars van Napoleons legers - toen nog gelardeerd met haver en insektenrijke paardepoep - laten we hier in het midden. Rond 1900 was de soort wijd verspreid en tamelijk algemeen, vooral op de oostelijke zandgronden, in de duinen en plaatselijk in stedelijk gebied. De uitdijende steden vormden een steeds geschiktere leefomgeving, zodat de kuifleeuwerik alras als een echte stadvogel bekend stond. Rond 1970 broedden zo'n 5000 paren in ons land. Sindsdien is het snel bergafwaarts gegaan. Rond 1985 waren nog slechts 1000-2000 paar over en begin jaren negentig 400-450 paar. De Hollandse duinen en de grote steden in het zuiden en oosten waren toen nog het best bezet, maar ook daar werd een sterke afname geconstateerd. In 1998 - 2000 werden nog slechts 60-80 paar vastgesteld, en nog steeds neemt het aantal drastisch af. De kuifleeuwerik is daarmee hard op weg uit Nederland te verdwijnen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Leeuweriken (Alaudidae)
Broeden aantal:60-80 paren
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht