De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Klapekster

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great Grey Shrike, Lanius excubitor

Algemene informatie

Klapeksters zijn vogels van ruige, vaak licht beboste open terreinen. In Nederland werd vooral gebroed op heidevelden, hoogvenen en kap- of stormvlaktes in het bos, maar helaas niet meer sinds 2002. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk uit woelmuizen en kevers. Klapeksters uit noordelijker streken overwinteren nog wel in ons land. Ze kunnen aangetroffen worden op allerlei uitzichtpunten op heide en hoogvenen. Net als andere klauwieren spietsen ze prooien aan stekels en aan prikkeldraad, om op deze wijze een voorraad aan te leggen. Uit onderzoek van braakballen van klapeksters blijkt dat 's winters vooral (mest)kevers het slachtoffer zijn, maar ook jonge zangvogels en muizen worden regelmatig verschalkt. Het bandietenmasker van de klapekster past dan ook prima bij zijn levensstijl.

Status

Wintergast in zeer klein aantal

Trek/stand/winter

Doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Rond 1900 was de klapekster een schaarse, maar verspreide broedvogel in het oostelijk deel van het land. Reeds toen werd melding gemaakt van een afname, een trend die zich tot op heden heeft doorgezet. Rond 1950 waren wellicht nog zo'n 100 broedparen over, terwijl midden jaren zeventig nog enkele tientallen paren resteerden. Sindsdien zijn de broedgebieden in Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant en Limburg vrijwel verlaten. De Veluwe was het laatste bolwerk van de soort in Nederland. In de 90'er jaren broedden 15 tot 40 paar in dit gebied. Sinds 2002 is de klapekster als broedvogel uit Nederland verdwenen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Klauwieren (Laniidae)
Broeden aantal:In Nederland als broedvogel verdwenen
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in zeer klein aantal
Periode aanwezig:Winterhalfjaar
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht