De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Hop

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

(Eurasian) Hoopoe, Upupa epops

Algemene informatie

De hop is een vogel van open tot halfopen, liefst droge terreinen, die broedt in boomholtes, rotsen en oude gebouwen. Het voedsel bestaat vooral uit grote insekten als meikevers en veenmollen. Het zijn zomervogels die de winter doorbrengen in tropisch Afrika. Hoppen zijn onmiskenbare vogels. De vlinderachtige, dwarrelende vlucht trekt onmiddelijk de aandacht en de gebandeerde, ronde vleugels zijn met geen andere vogelsoort te verwarren. Het meerst bizarre aan de hop is nog wel de prachtige kuif, die de vogel op kan zetten. Deze kuif heeft een sociale betekenis; er worden allerlei emoties mee gecomminiceerd.

Status

Doortrekker. Onregelmatige broedvogel / als broedvogel uit Nederland verdwenen

Trek/stand/winter

Doortrekker en zomergast

Trend en aantal

In de middeleeuwen was de hop waarschijnlijk een verspreide broedvogel in ons land. Tegen het eind van de negentiende eeuw was de soort zeldzaam geworden, al werd nog wel in de meeste provincies gebroed. Na 1900 heeft de afname zich, op wat oprispingen na, doorgezet. Sinds de jaren zestig broedt de hop nog slechts incidenteel in ons land.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Upupiformes
Familie:Hoppen (Upupidae)
Broeden aantal:Laatste broedgeval in Brabant, in 1995
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht