De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote stern

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Sandwich Tern, Sterna sandvicensis

Algemene informatie

De grote stern is een kustvogel, die koloniegewijs broedt op schorren, groene stranden en schaars begroeide eilandjes. In Nederland is het een typische soort van de Wadden en de Delta. Het voedsel bestaat uit tot 15 centimeter grote vissen als zandspiering, smelt, sprot en jonge haring. Het zijn trekvogels, die overwinteren voor de Westafrikaanse kust, tot aan Zuid-Afrika toe

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

Het beeld van het aantal broedende grote sterns in Nederland is er een van - door de mens veroorzaakte - pieken en dalen. Rond het begin van de twintigste eeuw werden veel grote sterns gedood om de fraaie veren als versiersel op dameshoeden te gebruiken. Daarnaast werden de eieren nogal eens geraapt voor consumptie. Na een verbod op deze praktijken steeg het aantal broedparen tot zo'n dertig- à veertigduizend in het midden van de eeuw. Eind jaren vijftig zette opnieuw een forse daling in, ditmaal vooral veroorzaakt door verlies van broedgebieden (De Beer!) en lozingen van voor de bestrijdingsmiddelen-industrie geproduceerde giftige gechloreerde koolwaterstoffen. In 1965 waren nog slechts 875 paren over. Na een verbod op de gewraakte lozingen konden de aantallen weer wat stijgen; begin jaren negentig broedden zo'n 9000 -12.000 paren in ons land.In de periode 1998 - 2000 schommelde het aantal broedparen rond de 14.500, hetgeen dus een stijging is ten opzichte van de 90'er jaren.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Sterns (Sternidae)
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in vrij groot aatnal
Periode aanwezig:Gehele jaar, maar trekt grotendeels weg naar (zuidelijk) Afrika
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht