De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grote karekiet

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Great Reed Warbler, Acrocephalus arundinaceus

Algemene informatie

De grote karekiet is een typische rietbewoner met een stevig postuur. Van alle rietzangerachtigen is de grote karekiet het meest gebonden aan flinke oppervlakten stevig, overjarig riet aan de rand van open water. Dat heeft vooral te maken met het zware nest, dat door jong riet of andere vegetatie niet gedragen kan worden. Grote karekieten leven van middelgrote insekten en slakken, die liefst in dichte, kruidenrijke vegetatie verzameld worden. Het zijn trekvogels, die de winter doorbrengen in tropisch Afrika.

Status

Broedvogel

Trek/stand/winter

Trekvogel

Trend en aantal

De grote karekiet is van oudsher een vogel van laagveenmoerassen, het rivierengebied en binnendijkse kreken in de Delta. Op de zandgronden is hij altijd zeldzaam geweest. In de eerste decennia van deze eeuw bedroeg het Nederlandse broedbestand waarschijnlijk vele duizenden paren. Al vanaf de jaren vijftig wordt gesproken van een afname, en rond 1975 is het bestand geslonken tot 1200-1600 paar. Nadien heeft de afname zich onverminderd voortgezet, tot een aantal van 400-450 paar in 1992. De moerassen van Noordwest-Overijssel zijn het belangrijkste overgebleven broedgebied. Daarnaast spelen moerassen in het rivierengebied, Midden-Nederland, de Randstad en de Randmeren nog een rol van betekenis. In België is de soort recent als broedvogel verdwenen.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Zangers (Sylviidae)
Broeden aantal:250 - 300 paren
Doortrek aantal:Doortrekker in (zeer) klein aantal
Periode aanwezig:April tot september
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht