De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Grauwe gors

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Corn Bunting, Miliaria calandra

Algemene informatie

Grauwe gorzen zijn vogels van open, liefst licht heuvelachtige of door dijken doorsneden landelijke gebieden. Het grondnest bevindt zich in ruig grasland, struweel of op (graan)akkers. In de broedtijd worden zowel kleine ongewervelden als granen en zaden van kruiden en grassen genuttigd. De winter wordt groepsgewijs doorgebracht nabij de broedplaatsen, liefst op zaadrijke plaatsen als stoppelvelden en kwelders. In Nederland wordt de grauwe gors vooral aangetroffen in natuurontwikkelingsgebieden in de uiterwaarden van de grote rivieren, waar de soort een voldoende gevarieerd habitat vindt. Vooral Limburg herbergt relatief veel grauwe gorzen, welke in de kleinschalige akkerbouwgebieden in de Maasvallei kunnen worden aangetroffen.

Status

Broedvogel, doortrekker en wintergast

Trek/stand/winter

Deels standvogel, deels doortrekker en wintergast

Trend en aantal

Over het vroegere voorkomen van de grauwe gors in Nederland zijn slechts weinig gegevens voorhanden. Toch was het vermoedelijk lange tijd een plaatselijk gewone vogel van akker- en graslanden, vooral in het oosten en zuiden des lands. Midden jaren zeventig bleek de Nederlandse populatie nog maar 1100-1250 paar te bedragen. Groningen, het rivierengebied, Zeeuws-Vlaanderen en Limburg waren bolwerken voor de soort. Sindsdien is de stand van de grauwe gors steeds verder gekelderd; van 450-700 paar in 1980 en 250-375 paar in 1985 tot 50-75 paar in 1992. Inmiddels heeft de soort een nieuw dieptepunt bereikt: in 2000 broedden nog slechts 50-100 paren. Alleen in Limburg en in Zeeuws-Vlaanderen wordt nu nog jaarlijks gebroed.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Passeriformes
Familie:Gorzen (Emberizidae)
Broeden aantal:50-100 paren
Wintergast aantal:Wintergast in zeer klein (onbekend) aantal
Doortrek aantal:Doortrekker in klein (onbekend) aantal
Rode lijst:Ja
IBA Broedvogel:Nee
IBA Niet-broedvogel:Nee

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht