De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Geoorde fuut

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Black-necked Grebe, Podiceps nigricollis

Algemene informatie

Geoorde futen broeden in ondiepe, kleinschalige wateren, waar een drijvend nest van rottende plantenresten gebouwd wordt. Vaak wordt in kolonies gebroed, soms temidden van kokmeeuwen en visdieven. Veel broedplaatsen zijn slechts tijdelijk geschikt, maar nieuwe broedgelegenheid wordt in de regel snel ontdekt en in gebruik genomen. Belangrijke recente broedplaatsen zijn de vennen van Noord-Brabant en Drenthe en in mindere mate duinmeren en ondergelopen weilanden. Het voedsel bestaat vooral uit insekten en andere ongewervelde waterdieren. Buiten het broedseizoen wordt meer vis gegeten.

Status

Broedvogel, doortrekker en wintergast

Trend en aantal

De geoorde fuut heeft zich pas in de twintigste eeuw als broedvogel gevestigd in Nederland en overig West-Europa. Dit is in verband gebracht met het verdwijnen van steppemeren in zuidelijk Rusland, voorheen een belangrijk broedgebied. Het voorkomen in Nederland is nogal wisselvallig. In sommige jaren ontbreekt de soort bijna geheel, terwijl in andere jaren enkele honderden paren tot broeden komen. De laatste jaren neemt het aantal broedparen in Nederland toe, van 80-250 tot tussen de 400 en 500 broedparen in recente jaren. Waarschijnlijk ligt hieraan een minder verheugende oorzaak ten grondslag, namelijk een afname van de kwaliteit van de broedgebieden in Oost-Europa en in het Aziatische deel van het verspreidingsgebied van de geoorde fuut.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Ciconiiformes
Familie:Futen (Podicipedidae)
Broeden aantal:Meestal tot 300 paren, maar recentelijk tot 500 paren
Aantal Eieren:3-5, soms 2-6
Periode aanwezig:Gehele jaar aanwezig, maar vogels die in Nederland broeden trekken in de winter weg. Hun plaats wordt waarschijnlijk ingenomen door vogels uit Oost-Europa en Scandinavische landen.
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht