De zomertortel komt in het voorjaar naar ons land, en vertrekt weer in september. Alle andere duiven blijven het hele jaar.

vogel 1

Eider

Terug naar overzicht Terug naar overzicht

Common Eider, Somateria mollissima

Algemene informatie

Deze forse eend is een kustgebonden zeevogel. De eider leeft van schelpdieren, krabben en kreeftachtigen, en broedt op eilanden en andere rustige plaatsen nabij de zee. De meeste eidereenden broeden in arctische streken. Nederland ligt aan de zuidgrens van het broedareaal. Buiten Nederland wordt het dons, waarvan het nest wordt gemaakt, plaatselijk gewonnen voor gebruik in kussens en dekens. Overexploitatie van een aantal broedkolonies in het hoge noorden (maar ook in Nederland) leidde in het verleden tot een forse afname. In Nederland staat de populatie eiders, zowel de broedvogels als de niet-broeders, momenteel onder grote druk door mechanische kokkelvisserij in het Waddengebied, waardoor de beschikbaarheid van voedsel voor eiders sterk is afgenomen. Dit heeft met name in de winters geleid tot massale sterfte. Behalve in het Waddengebied is de spisula-visserij in het Noordzeegebied ook van invloed op de voedselsituatie voor eiders.

Status

Broedvogel en wintergast

Trek/stand/winter

Standvogel. In het Waddengebied overwinteren veel vogels uit de oostzee.

Trend en aantal

Eidereenden broeden sinds 1906 in duinen en kwelders in het Nederlandse Waddengebied. Aanvankelijk namen de aantallen hier toe, totdat lozingen van uit de Rijnmond afkomstige vergiften eind jaren zestig een massale sterfte veroorzaakten. Na een verbod op de belangrijkste veroorzakers trad een herstel op; midden jaren tachtig bedroeg de stand 5000-7000 broedparen. Sindsdien gaat het weer bergafwaarts. Het totaal aantal broedparen ligt nu onder de 4000. Enkele paren broeden sinds eind jaren tachtig in het Deltagebied.

Meer informatie over deze vogel

Orde:Anseriformes
Familie:Eenden (Anatidae)
Voedsel:Kokkels en mossels
Broeden aantal:8.000 - 10.000
Aantal Eieren:2 of 3
Wintergast aantal:100.000 - 170.000
Periode aanwezig:Jaarvogel
Rode lijst:Nee
IBA Broedvogel:Ja
IBA Niet-broedvogel:Ja

Foto's

Geluiden

Terug naar overzicht Terug naar overzicht